真空泵 |真空泵的種類|真空泵價格

真空泵 |真空泵的種類|真空泵價格

 

聯繫我們查詢真空泵的價格表和價格

真空泵 |真空泵的種類|真空泵價格

پکیج وکیوم آبی

۶۶۷۹۱۷۷۵- (۲۱) ۹۸+
۶۶۷۹۱۷۷۶- (۲۱) ۹۸+
手機:۶۶۱۸۶۷۹- (۹۱۰) ۹۸+

真空泵或真空泵是一種用來產生真空的裝置,用於抽吸氣體。真空泵分為水和油兩大類。產生的低;出口在另一側。)是分開的。本產品的設計需要足夠的經驗和使用優質零件。真空泵的價格是根據類型和功能確定的,無論是新的還是二手的。價格聯繫。
Liánxì wǒmen cháxún zhēnkōngbèng de jiàgé biǎo hé jiàgé.

真空泵或真空泵:
真空泵
循環水(藍環)油性、乾性、動力性

水真空泵多用於重工業,利用水進行冷卻。油泵真空也用於中等工業,使用油冷卻。乾式真空泵也用於輕工業,它的進氣負責冷卻。在更詳細的情況下,我們可以命名旋轉泵、皮帶泵、隔膜泵、噴射泵、離子泵、活塞泵、渦旋泵、托盤泵、滾筒旋轉泵、擴散泵等。
Zhēnkōngbèng huò zhēnkōngbèng:
Zhēnkōngbèng
xúnhuán shuǐ (lán huán) yóuxìng, qiánxìng, dònglì xìng

shuǐ zhēnkōngbèng duōyòng yú zhònggōngyè, lìyòng shuǐ jìnxíng lěngquè. Yóubèng zhēnkōng yě yòng yú zhōngděng gōngyè, shǐyòng yóu lěngquè. Qiánshì zhēnkōngbèng yě yòng yú qīnggōngyè, tā de jìn qì fùzé lěngquè. Zài gèng xiángxì de qíngkuàng xià, wǒmen kěyǐ mìngmíng xuánzhuǎn bèng, pídài bèng, gémó bèng, pēnshè bèng, lízǐ bèng, huósāi bèng, wō xuán bèng, tuōpán bèng, gǔntǒng xuánzhuǎn bèng, kuòsàn bèng děng.
真空技術:
所有過程和物理測量均在低於正常壓力的大氣壓力條件下進行。由於以下原因之一,過程或物理測量通常在真空中進行:

(۱)去除工藝過程中能引起物理或化學反應的大氣成分(如鈦等活性金屬的真空熔煉);
Zhēnkōng jìshù:
Suǒyǒu guòchéng hé wùlǐ cèliáng jūn zài dī yú zhèngcháng yālì de dàqìyā lì tiáojiàn xià jìnxíng. Yóuyú yǐxià yuányīn zhī yī, guòchéng huò wùlǐ cèliáng tōngcháng zài zhēnkōng zhōng jìnxíng:

(۱) Qùchú gōngyì guòchéng zhōng néng yǐnqǐ wùlǐ huò huàxué fǎnyìng de dàqì chéngfèn (rú tài děng huóxìng jīnshǔ de zhēnkōng róngliàn);
۲) 擾亂正常室內條件下存在的平衡狀態,例如去除從大量材料中逸出的阻塞氣體或溶液或液體(例如,脫氣油、除霜)或從表面排出氣體(例如,清潔微波管)和生產過程中的直線加速器)。
(۲) Rǎoluàn zhèngcháng shìnèi tiáojiàn xià cúnzài de pínghéng zhuàngtài, lìrú qùchú cóng dàliàng cáiliào zhōng yì chū de zǔsè qìtǐ huò róngyè huò yètǐ (lìrú, tuō qì yóu, chú shuāng) huò cóng biǎomiàn páichū qìtǐ (lìrú, qīngjié wéibō guǎn) hé shēngchǎn guòchéng zhōng de zhíxiàn jiāsùqì).
(۳) 增加一個粒子在與另一個粒子碰撞之前必須行進的距離,從而幫助粒子在源和目標之間沒有碰撞的情況下移動(例如用於真空鍍膜、粒子加速器、電子管電視圖像);
(۳) Zēngjiā yīgè lìzǐ zài yǔ lìng yīgè lìzǐ pèngzhuàng zhīqián bìxū xíngjìn de jùlí, cóng’ér bāngzhù lìzǐ zài yuán hé mùbiāo zhī jiān méiyǒu pèngzhuàng de qíngkuàng xià yídòng (lìrú yòng yú zhēnkōng dùmó, lìzǐ jiāsùqì, diànzǐguǎn diànshì tú xiàng);
۴) 減少每秒分子效應的數量,從而減少真空中製備的表面受到污染的可能性(在清潔表面研究中很有用)。
對於每個真空過程,可以為最大允許壓力定義一個限制參數。這可以是每單位體積的分子數(原因 ۱ 和 ۲)、平均自由程(原因 ۳)或形成單層所需的時間(原因 ۴)。
۴) Jiǎnshǎo měi miǎo fēnzǐ xiàoyìng de shùliàng, cóng’ér jiǎnshǎo zhēnkōng zhōng zhìbèi de biǎomiàn shòudào wūrǎn de kěnéng xìng (zài qīngjié biǎomiàn yánjiū zhōng hěn yǒuyòng).
Duìyú měi gè zhēnkōng guòchéng, kěyǐ wéi zuìdà yǔnxǔ yālì dìngyì yīgè xiànzhì cānshù. Zhè kěyǐ shì měi dānwèi tǐjī de fēnzǐ shù (yuányīn 1 hé ۲), píngjūn zìyóu chéng (yuányīn 3) huò xíngchéng dān céng suǒ xū de shíjiān (yuányīn 4).
在室溫和自然大氣壓下,۱ 立方英尺(۰٫۰۳ 立方米)的空氣包含大約 ۱۰۲۳,۷۷ 個分子,它們以大約 ۱۰۰۰ 英里/小時(۱۶۰۰ 公里/小時)的速度沿隨機方向行進。牆壁的匯率是每平方英寸牆壁表面 ۷ ۱۴٫۷。這種大氣壓可以用多種單位表示,但直到最近,它通常以汞柱的重量、截面積和 ۷۶۰ 毫米的高度來表示。
Zài shì wēnhé zìrán dàqìyā xià,۱ lìfāng yīngchǐ (۰٫۰۳ Lìfāng mǐ) de kōngqì bāohán dàyuē ۱۰۲۳,۷۷ gè fēnzǐ, tāmen yǐ dàyuē ۱۰۰۰ yīnglǐ/xiǎoshí (۱۶۰۰ gōnglǐ/xiǎoshí) de sùdù yán suíjī fāngxiàng xíngjìn. Qiángbì de huìlǜ shì měi píngfāng yīngcùn qiángbì biǎomiàn 7 14.7. Zhè zhǒng dàqìyā kěyǐ yòng duōzhǒng dānwèi biǎoshì, dàn zhídào zuìjìn, tā tōngcháng yǐ gǒng zhù de zhòngliàng, jié miànjī hé ۷۶۰ háomǐ de gāodù lái biǎoshì.因此,標準大氣等效於 ۷۶۰ 毫米汞柱,但假定術語 torr 以避免均衡看似不同的單位的異常。一個標準大氣壓 = ۷۶۰ 托(۱ 托 = ۱ 毫米汞柱)。 ۱۹۷۱ 年,該術語被定義為每平方米牛頓 (N / m2) 的 SI 單位所取代,稱為帕斯卡(一帕斯卡 = ۷٫۵ ۷٫ ۱۰-۳ 托)。
Yīncǐ, biāozhǔn dàqì děng xiào yú ۷۶۰ háomǐ gǒng zhù, dàn jiǎdìng shùyǔ torr yǐ bìmiǎn jūnhéng kàn shì bùtóng de dānwèi de yìcháng. Yīgè biāozhǔn dàqìyā = ۷۶۰ tuō (۱ tuō = ۱ háomǐ gǒng zhù). ۱۹۷۱ Nián, gāi shùyǔ bèi dìngyì wèi měi píngfāng mǐ niúdùn (N/ m2) de SI dānwèi suǒ qǔdài, chēng wèi pàsīkǎ (yī pàsīkǎ = ۷٫۵ ۷٫ ۱۰-۳ Tuō).
真空技術在工業中的第一次主要應用發生在 ۱۹۰۰ 年左右的燈泡生產中。其他需要真空才能工作的設備,例如不同類型的電子管。此外,還發現一些過程是在真空中進行的,或者取得了非凡的結果,或者在正常天氣條件下是無法實現的。此類改進包括“開花”鏡片表面以增加透光率、為血庫製備血漿以及生產鈦等活性金屬。 ۱۹۵۰ 年代核電的出現為大型真空設備的發展提供了動力。越來越多的真空過程應用,如空間模擬和微電子,正在穩步被發現。
Zhēnkōng jìshù zài gōngyè zhōng de dì yī cì zhǔyào yìngyòng fāshēng zài 1900 nián zuǒyòu de dēngpào shēngchǎn zhōng. Qítā xūyào zhēnkōng cáinéng gōngzuò de shèbèi, lìrú bùtóng lèixíng de diànzǐguǎn. Cǐwài, hái fāxiàn yīxiē guòchéng shì zài zhēnkōng zhōng jìnxíng de, huòzhě qǔdéle fēifán de jiéguǒ, huòzhě zài zhèngcháng tiānqì tiáojiàn xià shì wúfǎ shíxiàn de. Cǐ lèi gǎijìn bāokuò “kāihuā” jìngpiàn biǎomiàn yǐ zēngjiā tòu guāng lǜ, wèi xuèkù zhìbèi xiějiāng yǐjí shēngchǎn tài děng huóxìng jīnshǔ. ۱۹۵۰ Niándài hédiàn de chūxiàn wéi dàxíng zhēnkōng shèbèi de fāzhǎn tígōngle dònglì. Yuè lái yuè duō de zhēnkōng guòchéng yìngyòng, rú kōngjiān mónǐ hé wéi diànzǐ, zhèngzài wěnbù pī fà xiàn.
已經開發了各種類型的設備用於真空的產生、維護和測量。下面描述了一些重要的類型。

真空泵的種類
在劃分了主要類別之後,我們將處理每個類別的子集:第一類的子集是:

一步藍真空
二級藍色真空
液環氣體壓縮機

第二類子集是:

一步油真空
兩級油真空

第三類子集是:

旋轉式
隔膜
活塞
助推器
👏👏👏
側通道
擰緊
滾動
Yǐjīng kāifāle gèzhǒnglèixíng de shèbèi yòng yú zhēnkōng de chǎnshēng, wéihù hé cèliáng. Xiàmiàn miáoshùle yīxiē zhòngyào de lèixíng.

Zhēnkōngbèng de zhǒng lèi
zài huàfēnle zhǔyào lèibié zhīhòu, wǒmen jiāng chǔlǐ měi gè lèibié de zǐ jí: Dì yī lèi de zǐ jí shì:

Yībù lán zhēnkōng
èr jí lán sè zhēnkōng
yè huán qìtǐ yāsuō jī

dì èr lèi zǐ jí shì:

Yībù yóu zhēnkōng
liǎng jí yóu zhēnkōng

dì sān lèi zǐ jí shì:

Xuánzhuǎn shì
gémó
huósāi
zhù tuī qì
👏👏👏
cè tōngdào
níngjǐn
gǔndòng

第四類的子類是:

噴射器
擴散
分子渦輪
離子泵
旋轉葉片在泵中的工作原理: ۱٫ 膨脹階段(入口打開和低壓)(內毒素) ۲٫ 隔離(入口關閉)(分解) ۳٫ 高壓壓縮階段(壓縮) ۴٫ 外部變成氣體

一般來說,這些泵在健康、壓力、使用壽命、對流體和化學品的耐受性以及質量等因素方面存在差異。

閱讀這篇文章對你也很有用!潤滑脂和真空油
Dì sì lèi de zi lèi shì:

Pēnshè qì
kuòsàn
fēnzǐ wōlún
lízǐ bèng
xuánzhuǎn yèpiàn zài bèng zhōng de gōngzuò yuánlǐ: ۱٫ Péngzhàng jiēduàn (rùkǒu dǎkāi hé dīyā)(nèi dúsù) ۲٫ Gélí (rùkǒu guānbì)(fēnjiě) ۳٫ Gāoyā yāsuō jiēduàn (yāsuō) ۴٫ Wàibù biànchéng qìtǐ

yībān lái shuō, zhèxiē bèng zài jiànkāng, yālì, shǐyòng shòumìng, duì liútǐ hé huàxué pǐn de nài shòu xìng yǐjí zhìliàng děng yīnsù fāngmiàn cúnzài chāyì.

Yuèdú zhè piān wénzhāng duì nǐ yě hěn yǒuyòng! Rùnhuá zhī hé zhēnkōng yóu 真空泵的使用方法及安全:
這些組件很堅固並且有潛在危險。潛在風險包括:

受污染的泵油進入泵
意外接觸運動部件造成的損壞
接線故障引起的電擊
因過熱或其他缺陷引起的火災
由於通風不當而產生的有毒煙霧
安全應該始終是您的首要任務。關鍵的健康和安全考慮包括:
Zhēnkōngbèng de shǐyòng fāngfǎ jí ānquán:
Zhèxiē zǔjiàn hěn jiāngù bìngqiě yǒu qiánzài wéixiǎn. Qiánzài fēngxiǎn bāokuò:

Shòu wūrǎn de bèng yóu jìnrù bèng
yìwài jiēchù yùndòng bùjiàn zàochéng de sǔnhuài
jiēxiàn gùzhàng yǐnqǐ de diànjí
yīn guòrè huò qítā quēxiàn yǐnqǐ de huǒzāi
yóuyú tōngfēng bùdāng ér chǎnshēng de yǒudú yānwù
ānquán yīnggāi shǐzhōng shì nín de shǒuyào rènwù. Guānjiàn de jiànkāng hé ānquán kǎolǜ bāokuò:
術前了解自己
監控油位並準備好在必要時換油
正確丟棄任何油
切勿堵塞或堵塞排氣或泵出口
使用正確的 PPE
不要在密閉或不通風的區域操作泵
如果可能,請使用通風櫃
確保皮帶防護裝置就位
發生錯誤時,使用漏液盤防止漏液
確保管道與泵完全兼容並適合使用 – 必要時更換
檢查可燃材料的環境
檢查開關和電纜是否存在可能的故障
Shù qián liǎojiě zìjǐ
jiānkòng yóu wèi bìng zhǔnbèi hǎo zài bìyào shí huàn yóu
zhèngquè diūqì rènhé yóu
qiè wù dǔsè huò dǔsè pái qì huò bèng chūkǒu
shǐyòng zhèngquè de PPE
bùyào zài mìbì huò bù tōngfēng de qūyù cāozuò bèng
rúguǒ kěnéng, qǐng shǐyòng tōngfēng guì
quèbǎo pídài fánghù zhuāngzhì jiù wèi
fāshēng cuòwù shí, shǐyòng lòu yè pán fángzhǐ lòu yè
quèbǎo guǎndào yǔ bèng wánquán jiānróng bìng shìhé shǐyòng – bìyào shí gēnghuàn
jiǎnchá kěrán cáiliào de huánjìng
jiǎnchá kāiguān hé diànlǎn shìfǒu cúnzài kěnéng de gùzhàng
您還應該考慮實用技巧:

泵尺寸
該計劃旨在
泵型
實施要求
常見問題(泵的應用):
*) 水泵和油泵的基本部件是什麼?
此類真空泵的主要部件有密封碗、分離器過濾器、軸、機櫃、電動泵、轉子、泵體、軟管和……。
Nín hái yīnggāi kǎolǜ shíyòng jìqiǎo:

Bèng chǐcùn
gāi jìhuà zhǐ zài
bèng xíng
shíshī yāoqiú
chángjiàn wèntí (bèng de yìngyòng):
*) Shuǐbèng hé yóubèng de jīběn bùjiàn shì shénme?
Cǐ lèi zhēnkōngbèng de zhǔyào bùjiàn yǒu mìfēng wǎn, fēnlí qì guòlǜ qì, zhóu, jīguì, diàndòng bèng, zhuànzǐ, bèng tǐ, ruǎn guǎn hé…….
*) 藍色真空和油真空適用於哪些公司和組織?
這些類型的泵廣泛用於研究和實驗室公司、大型工廠和生產、軍事組織、醫院、大學。例如,在藥房和實驗室,在水泥、造紙、玻璃、木材工業、金屬廠、食品工業和……等工廠。

*) 水真空和油真空可以用在什麼地方或位置?
我們在我們的專家和專家顧問的指導下,根據從客戶那裡收到的信息來有效地設置或修改您的系統。

閱讀這篇文章對你也很有用!真空泵維修和備件
*) Lán sè zhēnkōng hé yóu zhēnkōng shìyòng yú nǎxiē gōngsī hé zǔzhī?
Zhèxiē lèixíng de bèng guǎngfàn yòng yú yánjiū hé shíyàn shì gōngsī, dàxíng gōngchǎng hé shēngchǎn, jūnshì zǔzhī, yīyuàn, dàxué. Lìrú, zài yàofáng hé shíyàn shì, zài shuǐní, zàozhǐ, bōlí, mùcái gōngyè, jīnshǔ chǎng, shípǐn gōngyè hé……děng gōngchǎng.

*) Shuǐ zhēnkōng hé yóu zhēnkōng kěyǐ yòng zài shénme dìfāng huò wèizhì?
Wǒmen zài wǒmen de zhuānjiā hé zhuānjiā gùwèn de zhǐdǎo xià, gēnjù cóng kèhù nàlǐ shōu dào de xìnxī lái yǒuxiào dì shèzhì huò xiūgǎi nín de xìtǒng.

Yuèdú zhè piān wénzhāng duì nǐ yě hěn yǒuyòng! Zhēnkōngbèng wéixiū hé bèi jiàn
*) 我們如何創造真空?
真空泵在上下兩個空間中產生不同水平的壓力。當這些區域相連時,空氣分子從高壓空間被吸入低壓空間,第一個空間是空的。換句話說,它創造了一個真空。

也可以使用根據投資原理運行的真空發生器產生真空。這是壓縮空氣通過一個危險室的地方,該室旨在將氣體或液體輸送出該區域。文丘里管或噴射流體發生器依靠壓縮空氣、氣體或液體流作為驅動流體在相關端口中抽吸或產生真空。
真空泵出現故障怎麼辦?
*) Wǒmen rúhé chuàngzào zhēnkōng?
Zhēnkōngbèng zài shàngxià liǎng gè kōngjiān zhōng chǎnshēng bùtóng shuǐpíng de yālì. Dāng zhèxiē qūyù xiānglián shí, kōngqì fēnzǐ cóng gāoyā kōngjiān bèi xīrù dīyā kōngjiān, dì yīgè kōngjiān shì kōng de. Huàn jù huàshuō, tā chuàngzàole yīgè zhēnkōng.

Yě kěyǐ shǐyòng gēnjù tóuzī yuánlǐ yùnxíng de zhēnkōng fāshēng qì chǎnshēng zhēnkōng. Zhè shì yāsuō kōngqì tōngguò yī gè wéixiǎn shì dì dìfāng, gāi shì zhǐ zài jiāng qìtǐ huò yètǐ shūsòng chū gāi qūyù. Wénqiū lǐ guǎn huò pēnshè liútǐ fāshēng qì yīkào yāsuō kōngqì, qìtǐ huò yètǐ liú zuòwéi qūdòng liútǐ zài xiāngguān duānkǒu zhōng chōu xī huò chǎnshēng zhēnkōng.
Zhēnkōngbèng chūxiàn gùzhàng zěnme bàn?
像所有機械設備一樣,真空泵偶爾會出現故障。可能是突然故障,例如某天水泵拒絕開啟,但由於內部問題隨著時間的推移而惡化,您更有可能經歷症狀的逐漸積累。

即將發生故障的常見跡象包括:

漏油
嘈雜的操作
抽煙
真空壓降
*) 什麼是真空裝置?
Xiàng suǒyǒu jīxiè shèbèi yīyàng, zhēnkōngbèng ǒu’ěr huì chūxiàn gùzhàng. Kěnéng shì túrán gùzhàng, lìrú mǒu tiān shuǐbèng jùjué kāiqǐ, dàn yóuyú nèibù wèntí suízhe shíjiān de tuīyí ér èhuà, nín gèng yǒu kěnéng jīnglì zhèngzhuàng de zhújiàn jīlěi.

Jíjiāng fāshēng gùzhàng de chángjiàn jīxiàng bāokuò:

Lòu yóu
cáozá de cāozuò
chōuyān
zhēnkōng yā jiàng
*) shénme shì zhēnkōng zhuāngzhì?
帕斯卡(Pa)是以法國物理學家布萊斯·帕斯卡命名的國際標準壓力單位。它有時用於測量真空,但更常見的單位是托,這個術語來自不同的物理學家——意大利人 Evangelista Torricelli。

Torr 相當於標準大氣壓的 ۱/۷۶۰。直到最近,還使用了不同的定義——相當於每壓力計毫米汞柱。

*) 真空泵和壓縮機有什麼區別?
Pàsīkǎ (Pa) shì yǐ fàguó wùlǐ xué jiā bù lái sī·pàsīkǎ mìngmíng de guójì biāozhǔn yālì dānwèi. Tā yǒu shí yòng yú cèliáng zhēnkōng, dàn gèng chángjiàn de dānwèi shì tuō, zhège shùyǔ láizì bùtóng de wùlǐ xué jiā——yìdàlì rén Evangelista Torricelli.

Torr xiāngdāng yú biāozhǔn dàqìyā de 1/760. Zhídào zuìjìn, hái shǐ yòng liǎo bùtóng de dìngyì——xiāngdāng yú měi yālì jì háomǐ gǒng zhù.

*) Zhēnkōngbèng hé yāsuō jī yǒu shé me qūbié?
這兩種設備有不同的目標。這些泵旨在通過高壓區和低壓區的組合產生真空。相比之下,壓縮機將空氣從周圍環境中抽出並用高壓壓縮。這為氣動工具和設備的最終放電節省了能源。

*) 真空泵的用途是什麼?
真空泵用於從密封體積中去除空氣或氣體分子,從而產生真空。例如,真空度可以通過特定壓力下的工藝氣體來控制。

*) 什麼是真空泵,它是如何工作的?
Zhè liǎng zhǒng shèbèi yǒu bùtóng de mùbiāo. Zhèxiē bèng zhǐ zài tōngguò gāoyā qū hé dīyā qū de zǔhé chǎnshēng zhēnkōng. Xiāng bǐ zhī xià, yāsuō jī jiāng kōngqì cóng zhōuwéi huánjìng zhōng chōuchū bìngyòng gāoyā yāsuō. Zhè wéi qìdòng gōngjù hé shèbèi de zuìzhōng fàngdiàn jiéshěngle néngyuán.

*) Zhēnkōngbèng de yòngtú shì shénme?
Zhēnkōngbèng yòng yú cóng mìfēng tǐjī zhōng qùchú kōngqì huò qìtǐ fēnzǐ, cóng’ér chǎnshēng zhēnkōng. Lìrú, zhēnkōng dù kěyǐ tōngguò tèdìng yālì xià de gōngyì qìtǐ lái kòngzhì.

*) Shénme shì zhēnkōngbèng, tā shì rúhé gōngzuò de?
真空泵基本上是通過改變高壓和低壓狀態將氣體分子從一個區域移動到另一個區域以產生真空。通過從真空空間去除分子,去除多餘的分子變得更加困難,從而增加了所需的真空功率。

*) 我應該在真空泵中尋找什麼?
還要考慮以下可能影響真空泵選擇的特性:

化學相容性。
抽速(體積流量)和所需壓力。
安裝泵。
泵維護。
費用
Zhēnkōngbèng jīběn shàng shì tōngguò gǎibiàn gāoyā hé dīyā zhuàngtài jiāng qìtǐ fēnzǐ cóng yīgè qūyù yídòng dào lìng yīgè qūyù yǐ chǎnshēng zhēnkōng. Tōngguò cóng zhēnkōng kōngjiān qùchú fēnzǐ, qùchú duōyú de fēnzǐ biàn dé gèngjiā kùnnán, cóng’ér zēngjiāle suǒ xū de zhēnkōng gōnglǜ.

*) Wǒ yīnggāi zài zhēnkōngbèng zhōng xúnzhǎo shénme?
Hái yào kǎolǜ yǐxià kěnéng yǐngxiǎng zhēnkōngbèng xuǎnzé de tèxìng:

Huàxué xiāng róng xìng.
Chōu sù (tǐjī liúliàng) hé suǒ xū yālì.
Ānzhuāng bèng.
Bèng wéihù.
Fèiyòng
*) 兩種常見的真空泵類型是什麼?
真空泵有兩大類:氣體輸送泵和捕集或抽吸泵

*) 真空的例子是什麼?
任何壓力低於大氣壓的區域都是真空。 … 真空吸塵器的吸力會產生真空。保溫瓶玻璃壁之間的保溫區是真空的。地球的熱層是真空。強低風暴壓力是局部真空。

*) 我們需要多少真空泵?
*) Liǎng zhǒng chángjiàn de zhēnkōngbèng lèixíng shì shénme?
Zhēnkōngbèng yǒu liǎng dàlèi: Qìtǐ shūsòng bèng hé bǔ jí huò chōu xī bèng

*) zhēnkōng de lìzi shì shénme?
Rènhé yālì dī yú dàqìyā de qūyù dōu shì zhēnkōng. … Zhēnkōng xīchénqì de xīlì huì chǎnshēng zhēnkōng. Bǎowēn píng bōlí bì zhī jiān de bǎowēn qū shì zhēnkōng de. Dìqiú de rè céng shì zhēnkōng. Qiáng dī fēngbào yālì shì júbù zhēnkōng.

*) Wǒmen xūyào duōshǎo zhēnkōngbèng?
決定空調製冷泵最實用的方法是得到您使用的噸位的平方根。 … ۱۶ 噸到 ۲۵ 噸(典型的住宅空調系統)需要 CFM 等級為 ۴ 到 ۵ 的泵。 ۱۶ 到 ۲۵ 噸(商業系統)需要 ۶ 到 ۸ CFM 的額定值。

*) 什麼是最好的真空泵?
德國 leybold – 德國博世 – 德國 CIHI – 意大利 Robuschi

shimatsu Japan – Woosung South Korea – Vacuum Pars – Asia Vacuum

*) 真空泵有哪些類型?
Juédìng kòngtiáo zhìlěng bèng zuì shíyòng de fāngfǎ shì dédào nín shǐyòng de dùnwèi de píngfānggēn. … 16 Dūn dào 25 dūn (diǎnxíng de zhùzhái kòngtiáo xìtǒng) xūyào CFM děngjí wèi 4 dào 5 de bèng. 16 Dào 25 dūn (shāngyè xìtǒng) xūyào 6 dào 8 CFM de é dìng zhí.

*) Shénme shì zuì hǎo de zhēnkōngbèng?
Déguó leybold – déguó bóshì – déguó CIHI – yìdàlì Robuschi

shimatsu Japan – Woosung South Korea – Vacuum Pars – Asia Vacuum

*) zhēnkōngbèng yǒu nǎxiē lèixíng?
這些真空範圍的不同類型的泵可分為初級(備用)泵、增壓泵和次級泵(高真空):真空壓力範圍、非常高和極高。真空泵主要有兩大類:氣體輸送泵和捕集泵

*) 為什麼真空泵需要油?
真空泵油在真空泵的運行中是必不可少的。這台機器潤滑泵,同時從排放的系統中收集污染物和水分。 … 這些使用的油必須是純添加劑(抗氧化、抗泡或抗腐蝕添加劑除外)

*) 真空泵是如何分類的?
Zhèxiē zhēnkōng fànwéi de bùtóng lèixíng de bèng kě fēn wéi chūjí (bèiyòng) bèng, zēng yā bèng hé cì jí bèng (gāo zhēnkōng): Zhēnkōng yālì fànwéi, fēicháng gāo hè jí gāo. Zhēnkōngbèng zhǔyào yǒu liǎng dàlèi: Qìtǐ shūsòng bèng hé bǔ jí bèng

*) wèishéme zhēnkōngbèng xūyào yóu?
Zhēnkōngbèng yóu zài zhēnkōngbèng de yùnxíng zhōng shì bì bùkě shǎo de. Zhè tái jīqì rùnhuá bèng, tóngshí cóng páifàng de xìtǒng zhōng shōují wūrǎn wù hé shuǐfèn. … Zhèxiē shǐyòng de yóu bìxū shì chún tiānjiājì (kàng yǎnghuà, kàng pào huò kàng fǔshí tiānjiājì chúwài)

*) zhēnkōngbèng shì rúhé fēnlèi de?
真空泵分為氣體輸送泵和氣體連接泵或接收泵。 … 輸氣泵,也稱為輸氣泵,分為正排量泵或動力真空泵。

*) 真空泵位於何處?
大多數真空泵位於發動機的左側或右側,在柴油車中通常更靠近主制動缸。真空泵由於頻繁使用,需要油來保持適當的潤滑和降低內部溫度。

*) 如何在離心泵中產生真空?
Zhēnkōngbèng fēn wéi qìtǐ shūsòng bèng hé qìtǐ liánjiē bèng huò jiēshōu bèng. … Shū qì bèng, yě chēng wèi shū qì bèng, fēn wéi zhèng pái liàng bèng huò dònglì zhēnkōngbèng.

*) Zhēnkōngbèng wèiyú hé chù?
Dà duōshù zhēnkōngbèng wèiyú fādòngjī de zuǒcè huò yòucè, zài cháiyóu chē zhōng tōngcháng gèng kàojìn zhǔ zhìdòng gāng. Zhēnkōngbèng yóuyú pínfán shǐyòng, xūyào yóu lái bǎochí shìdàng de rùnhuá hé jiàngdī nèibù wēndù.

*) Rúhé zài líxīn bèng zhōng chǎnshēng zhēnkōng?
離心泵使用離心力移動液體以產生流體速度。流體通過吸嘴進入泵。葉輪葉片捕獲流體並沿切向和徑向旋轉,從排放側排出泵。

*) 如果真空泵中殘留臟油會怎樣?
受污染的油會堵塞油霧過濾器,增加泵內的工作壓力並最終使發動機過載(並且在嚴重污染的情況下可能會撕裂油過濾器)。用於復合材料行業的真空泵通過來自電機風扇的氣流冷卻

*) 為什麼真空泵會冒煙?
Líxīn bèng shǐyòng líxīnlì yídòng yètǐ yǐ chǎnshēng liútǐ sùdù. Liútǐ tōngguò xī zuǐ jìnrù bèng. Yèlún yèpiàn bǔhuò liútǐ bìng yán qiè xiàng hé jìng xiàng xuánzhuǎn, cóng páifàng cè páichū bèng.

*) Rúguǒ zhēnkōngbèng zhōng cánliú zàng yóu huì zěnyàng?
Shòu wūrǎn de yóu huì dǔsè yóu wù guòlǜ qì, zēngjiā bèng nèi de gōngzuò yālì bìng zuìzhōng shǐ fādòngjī guòzǎi (bìngqiě zài yánzhòng wūrǎn de qíngkuàng xià kěnéng huì sī liè yóu guòlǜ qì). Yòng yú fùhé cáiliào hángyè de zhēnkōngbèng tōngguò láizì diànjī fēngshàn de qìliú lěngquè

*) wèishéme zhēnkōngbèng huì mào yān?
他們不抽煙。這是一個機械蒸汽油泵。泵在抽水時有蒸汽進入腔室是正常的。因為由泵腔離開腔室的所有空氣都經過油箱中的油,所以當大量空氣通過時,其中一部分會蒸發。

*) 我可以在真空泵中使用發動機油嗎?
切勿將發動機/發動機油用於您的旋轉真空泵。 … 發動機油的粘度與真空泵油不同,完全沒有真空特性。發動機油含有多種添加劑,如防銹劑和防腐蝕化合物
Tāmen bù chōuyān. Zhè shì yīgè jīxiè zhēngqì yóubèng. Bèng zài chōushuǐ shí yǒu zhēngqì jìnrù qiāng shì shì zhèngcháng de. Yīnwèi yóu bèng qiāng líkāi qiāng shì de suǒyǒu kòng qì dōu jīngguò yóuxiāng zhōng de yóu, suǒyǐ dāng dàliàng kōngqì tōngguò shí, qízhōng yībùfèn huì zhēngfā.

*) Wǒ kěyǐ zài zhēnkōngbèng zhōng shǐyòng fādòngjī yóu ma?
Qiè wù jiāng fādòngjī/fādòngjī yóu yòng yú nín de xuánzhuǎn zhēnkōngbèng. … Fādòngjī yóu de niándù yǔ zhēnkōngbèng yóu bùtóng, wánquán méiyǒu zhēnkōng tèxìng. Fādòngjī yóu hányǒu duōzhǒng tiānjiājì, rú fáng xiù jì hé fáng fǔshí huàhéwù
*) 如何將真空變成水泵?
一些 Shop Vac 具有“水泵”功能。您可以將花園軟管連接到空白空間的側端口,而不僅僅是將水倒入罐中,它實際上將水泵送到另一個位置。如果你沒有這樣的空間,你可以喝水直到罐裝滿。

*) 什麼是濕式真空泵?
濕式真空泵基本上是泵送空氣而不是液體的液壓泵。泵葉片由發動機油潤滑。濕泵使用壽命長。由於內部組件是用油潤滑的(因此稱為“濕式”泵),因此內部組件比干式泵更耐磨損。

真空泵品牌:
*) Rúhé jiāng zhēnkōng biànchéng shuǐbèng?
Yīxiē Shop Vac jùyǒu “shuǐbèng” gōngnéng. Nín kěyǐ jiāng huāyuán ruǎn guǎn liánjiē dào kòngbái kōngjiān de cè duānkǒu, ér bùjǐn jǐn shì jiāng shuǐ dào rù guàn zhōng, tā shíjì shang jiāng shuǐbèng sòng dào lìng yīgè wèizhì. Rúguǒ nǐ méiyǒu zhèyàng de kōngjiān, nǐ kěyǐ hē shuǐ zhídào guàn zhuāng mǎn.

*) Shénme shì shī shì zhēnkōngbèng?
Shī shì zhēnkōngbèng jīběn shàng shì bèng sòng kōngqì ér bùshì yètǐ de yèyā bèng. Bèng yèpiàn yóu fādòngjī yóu rùnhuá. Shī bèng shǐyòng shòumìng zhǎng. Yóuyú nèibù zǔjiàn shì yòng yóu rùnhuá de (yīncǐ chēng wèi “shī shì” bèng), yīncǐ nèibù zǔjiàn bǐ gàn shì bèng gèng nài mó sǔn.

Zhēnkōngbèng pǐnpái:

روغن روتس وکیوم پمپ

روغن روتس وکیوم پمپ

روغن روتس وکیوم

روغن برای روتس وکیوم پمپ با ما تماس بگیرید

جهت استعلام و لیست قیمت و قیمت روغن وکیوم با ما تماس حاصل نمایید.

۶۶۷۹۱۷۷۵-(۲۱)۹۸+
۶۶۷۹۱۷۷۶-(۲۱)۹۸+
موبایل: ۶۶۱۸۶۷۹-(۹۱۰)۹۸+

پمپ خلاء Roots (که به پمپ Roots معروف است) یک پمپ جابجایی مثبت دوار است. از دمنده Roots تکامل یافته است. بسته به دامنه کار پمپ خلاء Roots ، به پمپ خلاء Roots کم عمق جو تقسیم می شود. پمپ خلاء Roots (تقویت کننده مکانیکی نیز نامیده می شود) و تجهیزات خلاء پمپ Roots چند مرحله ای با خلاء بالا. اکنون نحوه تعمیر و نگهداری پمپ Roots را معرفی می کنم؟

محرک تسمه ای و محرک دنده این پمپ دارای دو شکل است: دور در دقیقه کم ، راندمان بالا ، اندازه کوچک ، سرعت جریان ، مصرف برق کم ، قابلیت خود جذب ، روغن ذکر نشده ، استفاده آسان و سایر ویژگی ها می تواند به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. حمل و نقل روغن و فرآورده های نفتی (پمپ بنزین با برگ مس قابل تعویض) و حمل و نقل گیاهان انواع روغن ها و مایعات مانند نفت خام ، رنگ ، روغن ، شیشه ، پلاستیک ، اسید روغن ، خمیر دندان و مایعات قلیایی سبک (پردازش صابون) ؛ پردازش غذا می تواند انواع مایعات مانند شیر ، مخمر ، شربت نشاسته و غیره را جابجا کند و انواع کامیون ها و نفتکش ها را حمل کند و سایر سرعت بالا ، راندمان بالا ، استفاده آسان ، کار می تواند معکوس شود.

۱٫ همیشه بررسی کنید که سطح روغن باید مطابق با الزامات عدم انطباق با پمپ در حال کار به Roots باشد ، سطح روغن برای مشخص کردن مرکز روغن غالب است.

۲ ، فواصل تخلیه با توجه به شرایط واقعی استفاده و توانایی برآوردن الزامات عملکرد و غیره که به تشخیص کاربر در نظر گرفته می شود. بیشتر پمپ های خلاء Roots جدید ، هنگام پمپاژ گاز ، علاوه بر تعویض ، خشک و روغن ، یک بار در حدود ۱۰۰ ساعت کار توصیه می شود. تا زمانی که روغن بعد از اینکه یک پودر فلز سیاه را مشاهده نکردید بتوانید فواصل تخلیه را افزایش دهید.

۳ ، همیشه روغن را بررسی کنید ، کشف خرابی روغن باید با روغن جدید جایگزین شود ، اطمینان حاصل کنید که پمپ Roots به درستی کار می کند.

۴٫ به طور کلی ، پمپ ریشه ها پس از ۲۰۰۰ ساعت کار باید تعمیر و نگهداری انجام شود ، بازرسی لاستیک Jue درجه پیری را بررسی می کند ، قطعه شیر خروجی را ترک می کند ، تمیز کردن رسوبات روی شیر و خاک صندلی دریچه خروجی را بررسی کنید. تمیز کردن کل قسمتهای محفظه پمپ Roots ، مانند روتور ، پره دوار ، فنرها و سایر تمیز کردنهای کلی با بنزین و خشک شدن. پس از تمیز کردن قطعات لاستیکی با یک پارچه خشک. مونتاژ تمیز کردن باید به آرامی صدمات را به طور تصادفی لمس کند.

۵ ، تحمل بدن برای پیوستن به روغن روانکاری بلبرینگ ، رعایت سطح روغن باید موضوع خط مرکزی روغن باشد ، روغن روان کننده باید تعویض یا تکمیل شود.
۶٫ لوله و محل اتصال پمپ Roots را بدون شل شدن بررسی کنید. پمپ Roots را بچرخانید ، نگاهی به دمنده های ریشه خلا انعطاف پذیر باشید.

۷ ، پس از اجرای آزمایشی باید دوباره مونتاژ شود ، به طور کلی لازم است دو ساعت خالی شود و روغن دوم تعویض شود ، زیرا تمیز کردن پمپ Roots دارای مقدار مشخصی مواد فرار است که به طور عادی کار می کند و سپس کار می کند. به

۸ ، موتور را روشن کنید ، هنگامی که پمپ ریشه های فلزی کار می کند ، صادرات و واردات Roots فشار سنج پمپ را بسته به نمایش آنها پس از فشار مناسب باز کنید و شیر را به تدریج باز کنید و شرایط بار موتور را بررسی کنید.

۹ ، سعی کنید جریان پمپ چرخشی ریشه را کنترل کرده و برچسب محدوده را کنترل کنید تا اطمینان حاصل کنید که پمپ های ریشه در حداکثر کارایی کار می کنند ، تا حداکثر صرفه جویی در انرژی را به دست آورید.

۱۰٫ برای توقف استفاده از پمپ ریشه های خلاء بالا ، شیر ، فشارسنج را خاموش کرده و سپس موتور را متوقف کنید.

۱۱٫ خلاء پمپ خلاء در حین کار ، دمای یاتاقان نباید بیش از دمای محیط ۳۵ درجه سانتیگراد باشد ، حداکثر درجه حرارت نباید از ۸۰ درجه تجاوز کند.

۱۲٫ ریشه ها در اولین ماه کار ۱۰۰ ساعت پمپ می کنند تا بعد از هر ۵۰۰ ساعت روغن را تعویض کند ، روغن را یکبار تعویض کنید.

۱۳ ، به طور منظم غده بسته بندی را تنظیم کنید ، بسته بندی قطره های داخلی را از حالت طبیعی (با قطره مناسب) مطمئن کنید.

۱۴ به طور منظم آستین سایش را بررسی کنید ، سایش باید بعد از بزرگتر تعویض شود.

۱۵٫ ریشه ها برای مدت طولانی غیرفعال می شوند ، نیاز به پمپاژ کامل ، آب خشک و محل اتصال قطعات چرخشی که با گریس نصب شده اند ، برای نگهداری.

۱۶٫ ریشه پمپ خلاء در فصل زمستان ، پارکینگ ، نیاز به شل کردن پایین رسانه پریز تخلیه پمپ شبکه را قرار می دهد. برای جلوگیری از ترک خوردن.

تولید کننده پمپ وکیوم

تولید پمپ وکیوم شرکت وکیوم آسیا

شرکت صنایع آسیا وکیوم به عنوان بزرگترین تولید کننده پمپ وکیوم در ایران همواره همراه مشتریان عزیز می باشد. تولید پمپ وکیوم به صورت اختصاصی و با توجه به نیاز مشتری انجام می شود.

انواع پمپ وکیوم تولید شده در آسیا وکیوم

 1. پمپ وکیوم جنبشی

پمپ های جنبشی را می توان به دو دسته گریز از مرکز و احیا تقسیم کرد. در پمپ های حرکتی سرعت به سیال منتقل می شود. مایعات در نزدیکی محور پروانه ای که با سرعت زیاد می چرخد وارد پمپ می شود. … مایع به صورت شعاعی به بیرون به داخل پوسته پمپ پرتاب می شود

تولید پمپ وکیوم جنبشی به منظور استفاده در فرایند های که خلاء بالا نیاز است و یا جهت رسیدن همزمان دبی و خلاء بالا نیاز باشد.

 

کاربرد وکیوم جنبشی در صنایع ،ابکاری تحت خلا،تقطیر،تبخیر …می باشد.

وکیوم های جنشی شامل: انواع وکیوم جت اجکتورها،وکیوم دیفیوژن،وکیوم های مولکولار…

 

 1. پمپ وکیوم پیستونی

 

هوا از طریق حرکت پیستون داخل سیلندر تخلیه می شود.

 • هنگامی که پیستون به سمت پایین حرکت می کند ، هوا به داخل سیلندر کشیده می شود – ایجاد خلا در ورودی.
 • سپس پیستون به سمت بالا حرکت می کند و هوای داخل سیلندر را فشرده می کند و در اگزوز سیلندر فشار ایجاد می کند.

در محیطه های وکیومی که بخار آب و مایعات وجود داشته باشد از وکیوم پیستونی استفاده می شود.

وکیوم پیستونی بیشتر در آزمایشگاها شیمی ،داردسازی و ساکشن های پزشکی استفاده می شود.

 

 

 1. پمپ وکیوم دیافراگمی

 

پمپ های وکیوم دیافراگمی- که به آن پمپ های غشایی نیز گفته می شود – پمپ های جابجایی مثبتی هستند که در دامنه خلا معمولی از ۰،۵ تا ۱۰۰۰ mbar استفاده می شوند. جنس غشایی یا دیافراگم پمپ وکیوم  (لاستیک ، ویتون ® یا تفلون) در حال حرکت به سمت بالا و پایین در سیلندر پمپ وکیوم است که گاز از ورودی دریافت نموده ،پس از فشرده ساری گاز را از دریچه خروجی خارج می کند.

 

وکیوم دیافراگمی بیشتر در آزمایشگاها شیمی ،داردسازی و ساکشن های پزشکی استفاده می شود.

 

 

 1. پمپ وکیوم روتاری خشک- تیغه گرافیتی

 

در یک پمپ وکیوم پره ای روتاری بدون روغن یا وکیوم خشک (یا مکانیزم پره خشک) یک روتور مجهز به پره هایی است که در داخل محفظه استاتور یا سیلندر به داخل و خارج از محفظه خود می لغزند. پره ها می چرخند و مقداری گاز را که از طریق درگاه ورودی پمپ وکیوم وارد می شود ، به دام می اندازند و حجم بین روتور و استاتور کاهش می یابد.

از وکیوم روتاری زعالی خشک بعنوان کمپسور هوا هم می توان استفاده نمود.

 

تولید پمپ وکیوم روتاری برای استفاده در صنایعی داروسازی ، چاپ و بسته بندی و جاهای که از پمپ های وکیوم روغنی و ابی نمی توان استفاده نمود کاربرد دارد.

 

 1. پمپ وکیوم دو مرحله ای روغنی

 

وکیوم روغنی دومرحله ای : روغن در پمپ خلاء روتاری پره ای:کار آب بندی و سیل بندی را برای افزایش وکیوم انجام می دهد، در پمپ وکیوم دو مرحله ای دو تا روتور و وجود دارد که در واقع بعنوان دو وکیوم پمپ متصل به هم عمل می کند.که خلا نهایی حداکثر ۰٫۰۰۰۱ mbar را فراهم می کند .

تولید پمپ وکیوم دومرحله ای برای استفاده در صنعت اتوکلاو بیمازستانی پلاسما،  دارویی،چیلر،چوب و کاغذ ….

 

 1. پمپ وکیوم تک مرحله ای روغنی

 

وکیوم روغنی یک مرحله ای : روغن در پمپ خلاء روتاری پره ای:کار آب بندی و سیل بندی را برای افزایش وکیوم انجام می دهد، که خلا نهایی حداکثر <0،۵ mbar را فراهم می کند .پمپ وکیوم روغنی تک مرحله ای می تواتد بعنوان کمپرسور هم عمل کند.

 

.تولید پمپ وکیوم تک مرحله ای برای استفاده در صنعت غذایی،شیمیایی ف دارویی،چیلر،چوب و کاغذ ….

 

 1. پمپ وکیوم روتس بوستر

 

پمپ وکیوم روتس بوستر یک پمپ لوب چرخشی با جابجایی مثبت است که با پمپاژ یک گاز با یک جفت روتور کار می کند ، که برخلاف هم  توسط چرخ دندها دوران می کنند. سپس گازها در اطراف روتورها  اطراف لوب ها گیر کرده و از سمت ورودی به اگزوز منتقل می شود. برای مجیطی که خلاء و دبی بیشتر از یک وکیوم روغنی لازم باشد از وکیوم بوستر استفاده می شود.و یک وکیوم روغنی هم بعنوان پشتیبان روتس بوستر عمل می کند.

 

تولید پمپ وکیوم روغنی به منظور استفاده در تصفیه روغن ها ،صنایع نظامی دفاعی است.

 

 

 

 1. پمپ وکیوم خلاء آبی

 

پمپ وکیوم رینگ مایع یا وکیوم آبی یکی از پر مصزف ترین و مجبوترین پمپ وکیوم در جهان بشمار می رود .که با چرخاندن پروانه پره ای که به صورت خارج از مرکز در داخل یک استوانه قرار دارد ، هوا مکیده را فشرده می کند. مایع (معمولاً آب) به پمپ وارد می شود و با شتاب گریز از مرکز ، یک حلقه استوانه ای متحرک در برابر داخل محفظه ایجاد می کند.

تولید پمپ وکیوم خلاء آبی برای استفاده در صنعت کاغذ ؛ شیردوشی،دارویی،مقوا سازی، است

مراحل ساخت و تولید پمپ وکیوم در شرکت صنایع وکیوم آسیا

 • شرکت صنایع وکیوم آسیا دو روش تولید دارد.یکی تولید روتین پمپ های وکیوم و بلوئرهای هوا و دومی تولید بر اساس نیاز مشتری
 • در حالت دوم که مشتری در خواست پمپ وکیوم خاصی را دارد،بعد از امکان سنجی ، براورد قیمت و اعلام نتایج آن به مشتری
 • بعد موافقت مشتری برای ساخت پمپ وکیوم ،محاسبات انجام شده و اگر نمونه ای خارجی نزدیک به آن مدل باشد مورد بررسی قرار می گیرد.
 • سپس طراحی سه بعدی و دو بعدی پمپ وکیوم انجام می شود،نقشه ساخت مشخص میشود.
 • در مرحله بعد از روی نقشه ساخت ،نقشه های مدل ریخته گری و قالب ها طراحی میشود.
 • در این مرحله قالب سازی پمپ وکیوم شروع می شود.
 • بعد ساخت قالب پمپ وکیوم ،جهت ریخته گری ارسال شده و بر اساس نیاز تعدادی ریخته گری می شود.
 • همزمان پارت لیست پمپ وکیوم ، لیست قطعات استاندارد شامل پیچ و مهره و بلبرینگ …نقشه شاسی و نصب و راه اندازی مشخص می شود.
 • بعد از اتمام تراشکاری قطعات پمپ وکیوم،قطعات توسط واحد کنترل و کیفی کنترل می شود.
 • بعد از مرحله کنترل قطعات پمپ وکیوم و صدور مجوز ،قطعات پمپ وکیوم وارد مرحله مونتاژ می شود.
 • بعد از مونتاژ پمپ وکیوم و نصب آن بروی شاسی و اتصال به الکتروموتور،پمپ وکیوم تست شده و پارامترهای مهم آن اندازه گیری می شود.
 • مرحله پایانی تولید پمپ وکیوم بعد از تست نقاشی پمپ وکیوم و نصب اتصالات جانبی بر روی پمپ وکیوم می باشد.
 • بعد از مرحله تست و نقاشی و بستن اتصالات ،پمپ وکیوم تحویل مشتری می شود.

 

 

 

 

تمامی پمپ های تولید شده توسط آسیا وکیوم دارای گارانتی ۱۸ ماهه و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد.

همچنین تعمیر پمپ وکیوم هم  در این مجموعه  به صورت تخصصی انجام می شود و پمپ تعمیر شده هم گارانتی می شود.

 

 

روغن وکیوم بلک گلد

روغن وکیوم بلک گلد Black Gold High Vacuum Oil Pump

آنچه لازم است درباره روغن های وکیوم در پمپ‌های وکیوم روغنی روتاری Rotary Vane بدانیم؟

نقش روغن وکیوم در پمپ:

روان‌کاری قطعات دوار مکانیکی شامل: روتور، تیغه‌ها،…. دلیل ایجاد خلاء بالا در پمپ‌های وکیوم روغنی دو عامل است : الف- تلرانس بسیار کم بین قطعات ثابت و دوار در پمپ وکیوم روغنی (روتاری وین) ب- روغن فاصله بسیار کم بین قطعات را پر نموده و اجازه درگیری مکانیکی را هنگام دوران قطعات نمی‌دهد. روغن باعث پرشدن فضای خالی بین قطعات شده و نوعی آببندی انجام می‌دهد و جلوی ورود هوا را در بین قطعات می‌گیرد.

روغن باعث جذب و انتقال گرما ناشی از توان مصرفی و سایش قطعات شده و سپس گرمای جذب شده در داخل محفظه سپراتور به محیط انتقال پیدا می‌کند. افزایش خلأ در پمپ‌های روغنی چون فشار بخار روغن بالاتر از آب است (نقطه جوش و بخار شدن) به همین دلیل با روغن می‌توان خلأ (مکش) خیلی خوب (〖۱۰〗^(-۴)) میلی‌بار رسید. (در صورتی که روغن وکیوم استاندارد باشد نه روغن‌های صنعتی دیگر) جدا پذیری آب از روغن در صورتی که از روغن وکیوم استاندارد استفاده شود بخار آب موجود در محیط یا مدار مصرف ، وقتی وارد پمپ می‌شود به راحتی می توان از طریق شیر گاز بالاست آب را از روغن جدا نمود. (بشرطی که روغن استفاده شده مناسب باشد).

روغن‌های صنعتی و تقلبی این جداپذیری را نداشته، در نتیجه بخار آب در یک سیکل بسته به همراه روغن در پمپ به گردش درآمده و پمپ به خلأ مناسبی نخواهد رسید باعث طول عمر پمپ بسیار کوتاه خواهد بود. وقتی بخار آب به درستی از روغن جدا نشده و به خارج پمپ منتقل نگردد،خود بخار که بصورت گاز می باشد ایجاد حجم نموده پمپ بجای تخلیه مدار، بخار موجود در سیلندر خود را تخلیه کرده در نتیجه مدار به فشار مطلوب نخواهد رسید.

روغن پمپ باید بصورت مرتب از نظر سطح (مقدار)،رنگ وکف آلود بودن کنترل شود. به محض مشاهده تغیرات نسبت به تعویض آن اقدام شود. در صورت کنترل و تعویض بموقع روغن وکیوم،پمپ شما سال ها بدون اشکال به کار مداوم خود می تواند ادامه دهد. روغن های تقلبی و صنعتی باعث خرابی کلیه کاسه نمد ها،اورینک ها ،تیغه هاوفیلترهای پمپ می گردد. یکی از علل خروج دود از خروجی(اگزوز) پمپ وکیوم نامناسب بودن روغن آن است.

صنایع وکیوم آسیا به منظور رفاه حال مشتریان عزیز اقدام به فروش اینترنتی روغنی وکیوم بلک گلد کرده است.

لینک خرید اینترنتی روغن وکیوم بلک گلد

روغن وکیوم بلک گلد

روغن وکیوم روبین ایر

روغن وکیوم روبین ایر Robinair High Vacuum Oil Pump

در این مقاله قصد داریم از مزایای روغن روبین ایر  Robinair High Vacuum Oil Pumpصحبت کنیم با ما همراه باشید.

این محصول ( روغن وکیوم روبین ایر Robinair High Vacuum Oil Pump ) روغنی فوق العاده با کیفیت است ، که حتی در دماهای بسیار سرد و منفی نیز ویسکوزیته خود را حفظ کرده و به استارت خوردن کمک میکند.

آزمایش های متعدد، ثابت کرده که این روغن از لحاظ ترمودینامیکی نسبت به سایر برند ها ، پایدار تر بوده و از آسیب رسیدن به آن در اثر دماهای بالا جلوگیری میشود.

به علت پکینگ فوق العاده کمپانی روبین ایر، این محصول، میزان بسیار کم تری از رطوبت را نسبت به سایر برند ها داراست که در نتیجه ، خلوص روغن بسیار بالاتر بوده و میزان وکیوم بیشتری را داراست.

روغن روبین ایر برای وکیوم بالا

روغن روبین ایر با حداکثر ویسکوزیته در دمای بابا به خوبی عمل می کند و برای هرگونه شرایط آب و هوایی طراحی شده است.

آزمایشات نشان می دهد، روغن روبین ایر در مقایسه با سایر مارک های پیشرو پایدارتر است.

به همین دلیل در اثر حرارت در مدت زمان طولانی خواص خود را حفظ می کند.

این روغن دارای رطوبت پایین تر نسبت به سایر روغن های می باشد. رطوبت خلوص روغن را کاهش می دهد .

کاهش آن توانایی پمپ وکیوم را برای رسیدن به به خلاء عمیق کم میکند.

شرکت  صنایع وکیوم آسیا به منظور رفاه حال مشتریان عزیز اقدام به فروش اینترنتی کرده است.

بر روی لینک خرید کلیک کرده و به راحتی به صورت آنلاین خرید خود را انجام دهید .

 

لینک خرید اینترنتی روغن وکیوم روبین ایر

روغن وکیوم روبین ایر

Liquid Ring Vacuum Pump In Ceramic Vacuum Filter

Liquid Ring Vacuum Pump In Ceramic Vacuum Filter

Precision ceramic vacuum filter integrates electromechanical, microporous ceramics and ultrasonic technology. It relies on the suction and capillary action of liquid ring vacuum pump to realize solid-liquid separation. It is widely used in mining, metallurgy, chemical industry, environmental protection and other industries.

Precision ceramic vacuum filter features:

1. High vacuum (vacuum 0.09-0.098 MPa), low moisture filter cake.

2. The solid content of filtrate is less than 50 ppm. It can be reused to reduce emissions.

3. Compared with the traditional filter equipment, the energy consumption can be saved by more than 90%, the energy consumption is low and the operation cost is low.

4. Compared with traditional ceramic filters, filter cake washing is added, which is suitable for washing materials.

5. The use of PLC and computer combined with automatic valve control, high degree of automation, reduce labor intensity.

6. Compact structure, small area, easy installation and maintenance. Liquid Ring Vacuum Pump in Ceramic Vacuum Filter

7. The advanced drainage system can be used under any working conditions.

Precision Ceramic Vacuum Filter Principle :

Slurry suction zone: When working, the filter plate immersed in the slurry is combined with vacuum pressure under capillary action, and the surface is adsorbed into a layer of filter cake. The filtrate enters the distribution valve through the filter plate to the drainage tank.

Leaching area: After the filter cake is turned out of the slurry hopper, the filter cake is sprayed and washed.

Drying zone: The filter cake continues to dehydrate under the action of high vacuum force of water ring vacuum pump.

Discharging area: In the absence of vacuum, the scraper discharges automatically.

Backwashing: Industrial water or filtrate enters the ceramic plate through a distribution valve and is cleaned from inside to outside. Clean the blocked micropore. After a period of using the ceramic plate, the ceramic plate can be cleaned by the combination of ultrasonic wave and low concentration acid in order to keep the high efficiency of using the ceramic plate.

Effect diagram of ceramic filter:

Main components: filter board, main engine, air-water mixed constant pressure backwashing system, control system.

Liquid-Ring-Vacuum-Pump-in-Ceramic-Vacuum-Filterhttps://vacuumpumps.ir

liquid ring vacuum pump Application :

At present, liquid ring vacuum pump has been widely used in the dewatering of non-ferrous metals, rare metals, ferrous metals, non-metallic concentrates and tailings in mines, oxides, electrolytic slag, leaching slag, dewatering of slag and acid treatment of waste sewage sludge in chemical industry. Material fineness ranges from – 200 to – 450 meshes and various superfine materials.

کاربرد پمپ وکیوم در صنعت آجر،کاشی و سرامیک

کاربرد پمپ وکیوم در صنعت آجر،کاشی و سرامیک

پمپ خلا(وکیوم) برای صنعت آجر و سرامیک با بهبود مستمر سطح زندگی مردم ، نیازهای تزئینی افراد برای ساخت سرامیک نیز بیشتر و بیشتر می شود.

به خصوص سبک سنگ مرمر طبیعی را در مکان هایی مانند مبلمان منزل دوست دارند. با این حال ، اگر از سنگ مرمر و سایر مواد برای ساخت آجر استفاده شود ، مهم نیست که در استخراج مواد یا ساخت آجر ، منابع انسانی و مادی بیشتری مصرف می شود ، گران است. در همان زمان ، با توجه به رقابت شدید در بازار سرامیک ساخت و ساز ، به منظور گسترش سهم بازار ، تولید کنندگان سرمایه گذاری بیشتری در محصولات با تکنولوژی بالا (مانند کاشی های لعاب رنگ لعاب فعلی ، چاپ جوهر افشان و سایر محصولات ثانویه) انجام داده اند. پخت کاشی های کامپوزیت ریز بلورین) ضمن کاهش هزینه ها و افزایش طرح های محصول. فناوری این محصول نسبتاً بالغ است ، اما هزینه تولید هنوز زیاد است و محصول نهایی نمی تواند به سنگ سنگ یا اثر دست انداز برسد.

بنابراین ، چگونگی تولید نوعی کاشی و سرامیک با هزینه تولید کم و دستیابی به موفقیت انقلابی در بافت الگو ، مواد و فناوری تولید ، موضوع داغی در صنعت سرامیک سازی است. در تولید آجر ، کاشی های بام ، چینی و سرامیک های صنعتی ، علامت مهم کیفیت این است که هیچ محصول کاویتاسیون وجود ندارد. پس از شلیک ، سرامیک های حاوی چنین حفره هایی ممکن است در کوره ، در موارد شدید حتی کل دسته ، از بین بروند. در آجر ، این نقص کیفی معمولاً سالها طول می کشد تا ظاهر شود. در زمستان ، آب به منافذ سطح نفوذ کرده و آنها را می شکند. پمپ برای صنعت آجر و سرامیک خلا(وکیوم) جز component اصلی پردازش سرامیک است. به خصوص در میکسرها و اکسترودرها ، فناوری خلا می تواند ترکیبات رس دگاس را ایجاد کند ، بنابراین از بین بردن درگیری هوا در مرحله فشار / اکستروژن ، بنابراین محصولات قالب گیری تقریباً بدون منافذ را تضمین می کند. این همچنین پایداری ابعادی آنها را بسیار بهبود می بخشد ، از تغییر شکل قبل از خشک شدن جلوگیری می کند و از دقت ابعاد محصول نهایی اطمینان می یابد. پس از بارگیری خشت آجر در اکسترودر ، از خلا برای حذف هوا استفاده می شود ، بنابراین از ایجاد حفره و ترک خوردگی بعدی جلوگیری می کند. خاک رس سرامیکی مشابه خشت آجری ابتدا در مخلوط کن قرار داده می شود و تحت فشار آب یا بخار قرار می گیرد تا مخلوط یکنواختی ایجاد شود. سپس به اکسترودر منتقل شده و تحت فشار زیاد به داخل قالب فشار داده می شود. سپس مواد به طول مناسب اکسترود شده ، خشک و شلیک می شوند. ذوب خلا(وکیوم) ، صنعت تولید آجر ، سرامیک صنعت خلا(وکیوم) برای متالورژی ، صنعت آجر و سرامیک بخش بسیار مهمی است. می تواند برای جلوگیری از اکسید شدن فلز به دلیل دمای بالا در حین فرآوری استفاده شود. آب و هوای موجود در آجرها و سرامیک ها با خلا(وکیوم) تخلیه می شود تا از کیفیت آنها اطمینان حاصل شود. محصولات قابل استفاده: سری پمپ خلا valve سوپاپ کشویی ، سری پمپ خلا(وکیوم) چرخشی ، واحد خلا unit ، سری پمپ خلا(وکیوم) حلقه آب. پمپ خلا(وکیوم) پره روتاری روغن کاری شده در چنین کاربردهایی مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون ، سیستم جدید گاززدایی از خاک رس معرفی شده است که با همکاری نزدیک با کارخانه آجر طراحی شده است. جز core اصلی سیستم خلا(وکیوم) ، پمپ خلا(وکیوم) پره ای دوار خشک است. هوا و بخار آبی که بدون روغن و آب می گیرد را فشرده می کند. این سیستم به سیستم فیلتر ، خنک کننده آب و کنترل ، با دو اندازه مجهز شده است.

vacuum pump For Brick And Ceramic Industry

vacuum pump For Brick And Ceramic Industry

With the continuous improvement of people’s living standards, people’s decorative requirements for building ceramics are also getting higher and higher. People especially like the style of natural marble stone in places such as home furnishing. However, if marble and other materials are used to make bricks for laying, no matter in material mining or brick manufacturing, more human and material resources are consumed , expensive.

At the same time, due to the increasingly fierce competition in the construction ceramic market, in order to expand market share, manufacturers have invested more in high-tech products (such as the current underglaze color glazed tiles, ink-jet printing and other secondary firing microcrystalline composite tiles) while reducing costs and increasing product designs. The technology of this product is relatively mature, but the production cost is still high, and the finished product can not reach To stone texture or bump effect. Therefore, how to produce a kind of ceramic tile with low production cost and revolutionary breakthrough in pattern texture, material and production technology is a hot issue in the construction ceramics industry.

In the production of bricks, roofing tiles, porcelain and industrial ceramics, the important sign of quality is that there is no cavitation products. After firing, ceramics containing such cavities may be destroyed in the kiln, in extreme cases even the entire batch. In bricks, this quality defect usually takes years to appear; in winter, water seeps into the pores of the surface and breaks them.

pump-for-brick-and-ceramic-industry

Vacuum is the main component of ceramic processing. Especially in mixers and extruders, vacuum technology can Degas clay compounds, thus eliminating air inclusions in the pressing / extrusion stage, thus ensuring the molding products with almost no pores. This also greatly improves their dimensional stability, avoids the deformation before drying, and ensures the accurate dimensional accuracy of the finished product.

After loading the brick clay into the extruder, the vacuum is used to remove the air, thus preventing cavitation and subsequent brick cracking. Similar to brick clay, ceramic clay is first put into the mixer and pressurized with water or steam to form a uniform mixture. It is then transferred to the extruder and pressed into the die under high pressure. The material is then extruded to a suitable length, dried and fired.

Vacuum smelting, brick, ceramic manufacturing industry vacuum technology for metallurgy, brick and ceramic industry is a very important part. It can be used to prevent metal from being oxidized due to high temperature during processing. The water and air in the bricks and ceramics are evacuated by vacuum to ensure the quality they have.

Applicable products: slide valve vacuum pump series, rotary vane vacuum pump series, vacuum unit, water ring vacuum pump series.

Oil lubricated rotary vane vacuum pump has been put into use in such applications. Now, a new clay degassing system named is introduced, which is designed in close cooperation with the brick factory. The core component of the vacuum system is a dry rotary vane vacuum pump. It compresses the air and water vapor it takes in without oil or water. The system is equipped with filter, water cooling and control system, with two sizes.

Vacuum Systems

Presentation on theme: “Modern Devices: Chapter 4 – Vacuum Systems”— Presentation transcript:

1 Modern Devices: Chapter 4 – Vacuum Systems
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Chapter 4 – Vacuum SystemsEnabling High-Tech IndustriesModern Devices:The Simple Physics of Sophisticated TechnologybyCharles L. Joseph and Santiago Bernal

2 Vacuum Chamber Technology
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Fig. 4.1 A large floor-standing vacuum chamber. At the left is an ion vacuum gauge (top) and valve with rubber hose to roughing pump (bottom). Numerous access ports (electrical feedthroughs, window ports, and blanks) are shown on the circumference. A cryopump is shown attached underneath chamber.Vacuum technology is needed for a wide variety of advanced instrumentation and manufacturing methods. Creating a vacuum is simply a matter of pumping the gasses out of a sealed container, known as a chamber or tank. Ultimately, the achievable level of vacuum is set by the pumping speed compared to the residual leak rate.Vacuum chambers come in all shapes and sizes. Most have various ports to feedthrough electrical signals or to manipulate mechanically items inside the chamber.Vacuum Chamber Technology

3 Operating ranges of pumps and gauges
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Figure 4.2 The normal operating ranges of various type of pumps (red) and gauges (blue). The three classifications of vacuum are shown at the top.Operating ranges of pumps and gaugesUHVHigh Vac.Rough VacuumVenturi PumpMechanical PumpSorption PumpThermocouple GaugeDiffusion PumpTurbomolecularCryopumpIon PumpUHV Ion Gauge (hot filament)Pressure (Torr)

4 Vacuum Chamber Technology
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Fig. 4.3 Cross-sectional diagrams of the two type of vacuum sealing mechanisms. The sealing surfaces as depicted are on the top and bottom surfaces. The groove must be wide enough to allow the O-ring to deform, making a seal. For a gasket, the harder knife-edge flange cuts a sealing grove into the softer gasket material.Hallow tube to establish a sealed volume between vacuum componentsASA-style sealTop and bottom O-ring vacuum sealing pointsConflat SealSeal by cutting intocopper gasketThere are two basic types of seals used for connecting two vacuum tank pieces together: 1) rubber or Viton O-rings pinched between two metal surfaces and 2) copper or silver-plated copper gaskets sandwiched between two surfaces with hard knife edges. Ultrahigh vacuums (UHV) can only be achieved with metal gasket seals. UHV chambers that do have O-rings, those portions are isolated from the main chamber via a UHV valve.Vacuum Chamber Technology

5 Vacuum Chamber Technology
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Figure 4.4 An assortment of O-rings and copper gaskets along with a flanges. One feedthrough flange with three electrical connectors is shown at top center.Vacuum Chamber TechnologyThere are several standard configurations for O-rings and gaskets, as well as a number of vacuum quick-connection flange systems. For simplicity, the ASA O-ring and the CF Conflat gasket systems are shown in several sizes.O-rings can be reused many times, but copper gaskets are generally used only once. Copper gaskets, however, remain excellent seals for years if undisturbed.

6 Physics of some vacuum gauges
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Thermocouple JunctionHeatedFilamentHallow Pipe toVacuum ChamberElectricalContactsi2 i1Physics of some vacuum gaugesThe physics behind a TC can be understood in terms of the responses of various metal alloys to temperature. When two ends of a wire are held at two different temperatures, a small voltage potential of a few millivolt (mV) is observed between the two ends. If two wires of different alloys are subjected to the same temperature disparity, one will have a slightly higher voltage than the other. A thermocouple junction is created if the two ends are connected together and share a common DT.This device is transformed into a vacuum pressure measurement by continually adding a fixed amount of heat via the filament. The amount of residual gas in the chamber impacts the amount of convective cooling and in turn, determines the equilibrium temperature at the TC junction end. The net current flowing through the TC measures the pressure.A thermocouple (TC) gauge is perhaps the most widely used since its operating range starts at the limits of mechanical vacuum gauges and ends at the crossover pressures for starting most HV or UHV pumps.Figure 4.5 The anatomy of a thermocouple (TC) gauge. The interior volume of the gauge has the same vacuum as the chamber, usually being connected through a hallow pipe (right) with a threaded end. The resistance of the TC is set by rate of cooling, which is proportional to the amount of residual gas.

7 Physics of some vacuum gauges
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Ion collectorThermionicEmissionFilamentHallow metaltube to vacuumGlassTubeGridFigure 4.6 A hot cathode ion gage functions by passing a current and resulting voltage drop through a resistive material that heats up, emitting electrons into the vacuum. A series of rings connected to the positive volt side of the DC voltage, accelerating the free electrons towards the center. While these rings collect some electrons, many pass through, ionizing the residual gas. The current between the ion collector and the grid is proportional to the residual pressure.Physics of some vacuum gaugesThe UHV sensor of choice is the hot cathode ion gauge. The voltage across the resistive hot filament is typically 30 Vdc and generates a 10 mA (0.01 Amps) current of thermionic free electrons. These free electrons are attracted towards the grid, which biased at approximately +150 to +200 Vdc.While hot cathode ionization gauges have linear response over 10-4 to torr, all ion-gauge measurements are seriously affected by gas composition. For example, He gas only produces of the signal that N2 gas does,

8 via venturi, mechanical, or sorption pumps
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.mufflerFigure 4.7 In a venturi pump, a gas flows through a restriction, causing the pressure to drop. An opening (bottom) pulls air from the volume to be evacuated. Only low-quality, rough vacuums can be established with this device.Low vacuumvia venturi, mechanical, or sorption pumps

9 via venturi, mechanical, or sorption pumps
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Right Sorption Pump without Styrofoam sleeveLeft Sorption PumpStyrofoam sleeve tohold liquid nitrogenValveVenturiPumpThermocouple& gaugeMetalHoseFigure 4.8 A pair of sorption pumps along with supporting equipment is shown. These pumps function by cooling the residual gas from the chamber to the point where it condenses to liquid form. The pictured pump station has valves so one or both sorption pumps can be used and gauges to measure two stages of vacuum.Low vacuumvia venturi, mechanical, or sorption pumpsPumps are classified into two types: gas transfer and gas capture. A sorption pump is a gas capture type. It pulls a vacuum by trapping and condensing most gases into the liquid phase. Eventually, gas capture pumps become full, must be taken off line, and heated to drive out the captured gas.

10 via diffusion, turbomolecular, or cryogenic pumps
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Oil reservoirTo roughingPumpSeparateLN2 TrapVacuum ChamberExteriorflow ofcoolingwaterHeating elementFigure 4.9 A schematic representation of a molecular diffusion pump is shown. A heating element causes a special oil of large, complex molecules to boil, sending small amounts of oil upward as depicted by the gray arrows. The oil strikes deflectors and is gravitationally pulled back towards the oil reservoir, dragging residual gas molecules down to the lower portion of the pump. A roughing pump continuously removes the slightly over-pressurized gas caused by the oil flow.High Vacuum (HV)via diffusion, turbomolecular, or cryogenic pumpsIn contrast to the gas-capture sorption pump, the molecular diffusion pump is a gas transfer type. A foreline pump must first be used to achieve a vacuum at or below the crossover point. Then the chamber can be opened to the diffusion pump, but the foreline pump must be used a second time to remove the transferred exhaust from this main pump.

11 via diffusion, turbomolecular, or cryogenic pumps
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Venturi  8K He15 K cold vanes to trap N2, O2CompressorPressurizedHe gas inputHe gas return80K cold head to trap H2OReflective, 80K ShieldFigure 4.10 A cryogenic pump operates by dramatically changing the pressure of He gas at two points in the cycle. The sudden drop in the He pressure causes it to go from approximately room temperature to about 10 degrees above absolute zero. The helium is connected to a series of vanes, which become sufficiently cold to freeze the residual gas from the vacuum chamber.High Vacuum (HV)via diffusion, turbomolecular, or cryogenic pumpsA Cryopump is an oil-free high-vacuum pump of the gas capture type. Cryopumps, properly known as cryogenic pumps, are similar to sorption (cryosorption) pumps, except portions of the pump are substantially colder. The basic physics behind the cryopump is to create an ultimate refrigerator and attach a cold finger to a series of progressively larger cold surfaces. The primary requisite is to get various surfaces sufficiently cold that various gas constituents are frozen or adsorbed onto one of several surfaces and held there for extended periods. It normally takes about 2 hours before a cryopump gets down to operating temperatures. These pumps require extensive roughing to vacuum pressures of ~50 microns (~5 x 10-2 torr) on the pump itself prior to turning on the compressor.

12 Ultrahigh Vacuum (UHV)
Modern Devices: The Simple Physics of Sophisticated TechnologyCopyright © John Wiley and Sons, Inc.Figure 4.11 Ion pumps produce strong internal electrical fields, which accelerate the electrons and positively charged molecules. Many of these charges strike titanium or titanium and tantalum plates releasing a few Ti or Ta atoms, which chemically bond with gas molecules and then become adsorbed onto the interior walls of the pump in a process known as gettering. The sequence of events also produces more ions, which continue the pumping process.Ultrahigh Vacuum (UHV)via ion pumpsIon pumps are the best choice for UHV chambers, since these pull the hardest vacuums, as well as are clean, vibration free, and can be baked. Ion pumps also have low power consumption and long operating lifetimes despite being a gas capture type pump.

OIL-SEALED PUMPS AND BACKSTREAMING

OIL-SEALED PUMPS AND BACKSTREAMING

The vacuum industry has recently seen a major shift from oil-sealed mechanical pumps for roughing and backing applications to oil-free pumps of various types. Oil-free pumping continues to penetrate more and more applications and industries. Why the shift? Well, oil-sealed pumps contain oil and that oil can contaminate a process or product. It’s that simple, but at some point, it becomes necessary to evaluate the necessity of making the oil vs. oil-free decision. The applications of roughing pumps are so wide-ranging and diverse that it’s virtually impossible to make any categorical judgments. Each application, then, requires that a specific analysis and judgment be made, and these require an understanding of the sources of possible pump oil contamination along with the mechanism of oil transfer from a pump to a process.

https://asiapumps.ir/

First, though, there are a number of ancillary considerations that might have an impact on an oil-free vs. oil-sealed decision. Oil-sealed pumps are extremely reliable. They have been built and improved for decades, and they require little periodic maintenance except for oil changes. Kits are available to rebuild pumps that have become damaged or to replace worn parts. The flip side is that used oil is regarded in most areas as toxic waste, which makes it difficult and expensive to get rid of. It’s also messy and potentially dangerous, as anyone who’s slipped on spilled oil can attest. Barring these considerations, it’s the possibility of contamination that’s the most common decision driver.

VAPOR-STATE TRANSFER

In applications where the oil-sealed roughing pump is plumbed directly to the chamber, direct vapor-state transfer from the pump to the chamber is the major source of oil contamination. If in doubt as to whether oil vapor contamination is occurring in a given system, place a drop of water on an inner surface of the chamber to see if it wets or beads. This is a very sensitive test, since the condensed oil will spread in a film a monolayer thick over the entire inner surface.

This means that liquid oil will cover all surfaces and not be localized to a particular area, say near the roughing line. When a pump operates continually, the oil within the pump will become hotter and hotter, due to simple mechanical energy heat transfer, until some maximumtemperature is achieved. The increase in oil temperature will result in an increase in oil vapor pressure since the vapor pressure is a function of temperature.

During the first part of a pumpdown cycle where viscous flow conditions obtain, little oil vapor transfer will occur due to the continual impacts of oil vapor molecules with air molecules. Backstreaming oil vapor molecules will lose their energy upon impact and be swept back into the pump through entrapment.

Once the pressure falls into the molecular flow regime, however, these impacts cease and oil vapor transfer begins to occur at a rate governed by the vapor pressure of the oil at whatever temperature the oil has reached. The effective vapor pressure of the oil is usually a function of its quality. Undistilled or poorly distilled oil will contain light fractions (low boiling point components) which will volatilize at low temperatures.

A simple practical test is to sniff the inlet of a hot pump. If a fishy odor is detected, the oil is undistilled or of poor quality. High quality, vacuum-distilled oil will be either odor-free or close to it. Obviously, using a high quality oil will provide lower backstreaming rates. Check the manufacturer’s vapor pressure specs at elevated temperature, not at room temperature. Some hydrocarbon, high lubricity, diffusion pump oils make excellent mechanical pump fluids with low(er) backstreaming rates.

Additional problems in vapor-state transfer occur due to extremely high temperatures that arise in the oil film sealing the rotating vanes to the pump cavity. These high temperatures are caused by mechanical friction at these points, and they can be high enough to cause chemical breakdown of the oil to the point where light fractions, which backstream easily, are broken from the hydrocarbon chains.

The effects of temperature on the pump’s oil vapor and resultant backstreaming rate should be considered in light of the fact that the backstreaming occurs constantly as long as the pump is operating in the molecular flow regime. This really means that hydrocarbon contamination is being continuously fed into the chamber.

NON-VAPOR PRESSURE TRANSFER

Transfer of liquids from the pump’s inlet into the pumping line can occur due to several mechanisms. The simplest occurs whenever the pumping line stays under vacuum when the pump is shut off or as the result of apower failure. Pressure from gases trapped within the pump or even through the pump from atmosphere literally forces some of the pump oil into the pumping line. This effect is often called suckback. Many pumps have a built-in valve or metering system to reduce this effect, but it can still happen and once is enough. In practice, an automatic vent valve should be included in the pumping line to vent the inlet line when the pump shuts off.

Additional liquid/vapor backstreaming occurs due to droplets of hot oil that can be physically flung from the pump’s inlet during operation due to mechanical breakdown of the oil films sealing the vane/body interface.

A slightly similar effect occurs when microbubbles of oil break on the surface. This is most often caused by either the expansion of trapped light gases such as helium or from the almost explosive expansion of condensed gases, such as liquid water which can be converted into steam. When the bubble expands and breaks, the surface tension is such that the bubble explosively breaks down and imparts sufficient energy to the oil to allow it to leave the pump either as liquid or vapor.

An important transfer mechanism is surface creep. Oil, released into the pumping line will tend to spread along any surface and finally migrate into the process chamber. Although the migration rate is low, it is a continuous effect and will finally reach the chamber. When the pumping line is at viscous flow pressures, little or no surface creep will occur due to continual impacts with the gases being pumped from the chamber. At lower, molecular flow pressures, the possible impacts with surface oil are too few to stop its motion along the pumping line toward or into the chamber.

 VACUUM PUMP TRAPS

There are a number of backstreaming traps commercially available. They are all effective to some extent, but they require careful handling and maintenance to ensure that, during cleaning or regeneration to remove trapped oil, that the oil is not allowed to escape into the upstream side of the trap. Many traps are regenerated by heating while being pumped on, and this procedure would easily allow the oil vapor to leave the trap from both the inlet and outlet ports.

Additionally, most traps have a room temperature surface path through them that allows surface creep to pass slowly through them. Although they can be effective, they can also lead to a fool’s paradise if it assumed that their installation will solve backstreaming problems.

PRACTICAL CONSIDERATIONS

Although oil vapor transfer through backstreaming is a potential problem for many processes, it is useful to examine the actual effects in light of the process to determine whether or not the potential problem can be dealt with or simply lived with. In many cases, it is possible to confine the use of a mechanical pump to viscous flow and then valve or shut it off when not in use to severely limit backstreaming. If the risk to the process is too great to take the chance, it is possible to switch to one of the many oil-free pumps now on the market and sidestep the problem entirely.