عملکرد سیستم های ترکیبی پمپ وکیوم آبی با اجکتور با هوای اتمسفریک

همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، پورت تخلیه اجکتور به فلنچ مکش وکیوم آبی متصل است. هنگامی که وکیوم آبی شروع به کار می کند ، بسته به جریان عبوری از آن ، در پورت مکش خود خلاء کاملی ایجاد می کند. همین خلاء (وکیوم ایجاد شده)به فلنج تخلیه اجکتور و همچنین داخل کل اجکتور منتقل می شود.

نازل محرک اجکتور در قسمت ورودی آن به جو(محیط آزاد) باز است. به دلیل اختلاف فشار در بین نازل محرک (فشار اتمسفر در ورودی و خلاء اولیه ایجاد شده توسط وکیوم آبی در خروجی اجکتور) هوا از جو (محیط)شروع به سرعت گرفتن از طریق نازل محرک اجکتوربه خارج می کند.

هوا با عبور از نازل منبسط شده (اجکتور)و سرعت آن افزایش می یابد. این هوا سپس محیط را در درگاه مکش اجکتور خارج می کند و انرژی جنبشی را تأمین می کند که در اثر فشرده سازی جریان (جریان مخلوط یا گردابه)، به فشار تبدیل می شود.

جریان هوای جوی باید برای عملکرد پایدار سیستم تنظیم شود. هوای بیش از حد اتمسفر سیستم را خفه می کند در حالی که مقدار بسیار کم آن باعث از دست رفتن خلا می شود.

فشرده سازی هوا در اجکتور باعث می شود فشار در محل مکش اجکتور کمتر از پمپ خلا باشد.

تخصص ما در اجکتورها به ما کمک می کند هندسه را طوری طراحی کنیم که بتواند مقدار دقیق هوای جوی را از طریق آن انجام دهد. هرگونه تغییر در میزان هوای جوی در مقایسه با مقدار طراحی ، بر باند عملکرد هر دو پمپ و اجکتور بی ثبات کننده کل سیستم تأثیر می گذارد.

طراحی اجکتور در این سیستم ها نقش محوری ایفا می کند زیرا باید اجکتور به منظور مطابقت با مشخصات پمپ خلا طراحی شود. برای تسهیل میزان مناسب فشرده سازی ، سیستم باید با دقت طراحی و با تحمل دقیق تولید شود.
Hybrid Ejector / Liquid Ring Pump Systems

 

پمپ خلاء آبی (وکیوم رینگ مایع) برای چه کاربردی دارد با کجا استفاده می شود؟

چگونه خلاء در اجکتور ایجاد می شود؟

چگونه ظرفیت پمپ خلا (وکیوم) را انتخاب کنم؟

در صورت خرابی پمپ خلا چکار باید کرد؟