دسته بندی پکیج های وکیوم

1- پکیج های وکیوم آبی:

که پکیج های وکیوم آبی خود نیز شامل دسته بندی زیر می باشد:

  • پکیج وکیوم آبی

  • وکیوم آبی با بوستر وکیوم

  • وکیوم آبی با اجکتور و بوستر وکیوم

  • وکیوم آبی با رینگ روغن

2- پکیج های وکیوم روغنی روتاری

3- پکیج های وکیوم خشک