فیلتر وکیوم چیست؟

در پمپ‌های وکیوم سه نوع فیلتر وجود دارد،
۱-فیلتر ورودی هوای پمپ وکیوم :، این فیلتر ها برای جلوگیری از ورود غبار به داخل پمپ وکیوم کاربرد دارد.
۲- فیلتر روغن پمپ وکیوم :در پمپ های وکیوم روغنی ،روغن در سیکل بسته ای در جریان است.روغن وکیوم در هر بارچرخش از داخل فیلتر روغن عبور نموده تا ذارات اضافی روغن از آن جدا شود.
۳- فیلتر سپراتور روغن پمپ وکیوم : فیلتر شپراتور پمپ وکیوم در خروجی روغن و هوای پمپ وکیوم نصب می گردد تا هوا را از مخلوط روغن و هوا جدا نموده و انتشار ذرات روغن به محیط خارج جلوگیری نمایید.