سایلنسر خطی

در بسیاری از صنایع مایل ها  از لوله های انتقال گاز خود به نوعی منبع تولید نویز می باشند. سر و صدا اغلب توسط دریچه های کنترل، کمپرسور و یا فن های دمنده واقع در داخل لوله ایجاد می شود. برای کاهش سر و صدای لوله به طور موثراز صدا خفه کن های درون خطی استفاده می شود. این صدا خفه کن های درون خطی باید قادر به جلوگیری از انتقال نویز تولیدی در داخل لوله و همچنین نویز تولیدی بعلت ارتعاشات تجهیزات بیرونی خط انتقال می باشند.پس از تحقیقات فشرده و آزمایش، سایلنسر های درون خطی ما امکان ساپورت خطوط انتقال را در هر مورد مذکور را دارا هستند

این سایلنسر ها با موفقیت در بسیاری از برنامه های مختلف کنترل نویز مستقر شده اند.به منظور اقتصادی سازی این تجهیزات نیز با استفاده از چمبر های ترکیبی نیاز به جاذب ها را تعدیل نموده است. به خصوص هزینه را با راه حل های کنترل سر و صدا سیستم کارآمد وبا با نصب یک واحد گلوگاه چند مرحله ای در مقابل صدا خفه کن می توان به دست آورد. پروسه طراحی سایلنسر های خطی با استفاده از برنامه های کاربردی کامپیوتری به چشمگیری بهینه سازی شده اند.

 • مزایای استفاده از شاهد درون خطی ما:محدوده کاربرد گسترده ای در زمینه های مهندسی لوله و سایر صنایع مرتبط
  امکان طراحی و ساخت در قطر های عملی و برای تمامی محدوده فشار عملی
  ساختار جمع و جور و عملکرد صوتی بالا
  میرایی بالا در امتداد دیواره های صدا خفه کن
  هزینه های بهینه شده، و کنترل سر و صدا سیستم موثر با نصب دستگاه های چند مرحله ای گلوگاه در مقابل صدا خفه کن.اطلاعات ورودی استعلام سایلنسر خطی:

  شرح منبع صدا و لوله
  گاز، چگالی طراحی، و پارامتر های ایزنتروپیک
  فشار و دمای عملیاتی عامل در جلو و پشت منبع صدا
  طول لوله بین منبع و صدا خفه کن صدا

 •    در صورت موجود بودن، سطح شدت صدا در اسکیل A-
  میزان کاهش شدت صدا مورد نیاز بر حسب دسی بل