[av_textblock size=” font_color=” color=”]

روش های نصب پمپ های وکیوم

پمپ های وکیوم آب در گردش، می بایست در طول مدت فعالیت به صورت مداوم با مایع تغذیه گردد. در این حالت مایع مخلوط با هوا از دریچه خروجی خارج می گردد. مایع در گردش، بوسیله گاز فشرده و گرم می شود بنابراین می بایست توسط مایع خنک شده جدید جایگزین گردد.

روش های نصب :           ۱٫مدار بدون گردش آب      ۲٫مدار با گردش متوسط آب      ۳٫مدار با گردش کامل آب ( همراه با پشتیبان آب )

روش اول : مدار بدون گردش آب ( روش نصب پمپ وکیوم )

در این روش، آب از طریق یک منبع خارجی وارد پمپ گردیده و از دریچه خروجی پمپ به منبع سپراتور وارد می گردد، سپس از سپراتور به قسمت های دیگر انتقال پیدا می کند. این روش باعث خنک ماندن مایع ورودی پمپ می گردد.از این روش در مناطقی که با مشکل کمبود آب مواجه نمی باشند توصیه می گردد. فشار مایع در این حالت می بایست حدود ۱ bar بیشتر از بالاترین فشار مطلق ورودی باشد.

جزئیات مدار بدون گردش آب :

Description: توضیحات: ردیف Description: توضیحات: ردیف
One Way Valve شیر یکطرفه ۱۰ Vacuum Pump پمپ وکیوم ۰۱
Vacuum Gauge گیج خلا ۱۱ Seperator مخزن جدا کننده ۰۲
Drain تخلیه آب ۱۲ Flow Meter فلومتر ۰۳
System Discharge خروجی هوا ۱۳ Elastic Connector لرزه گیر ۰۴
Ball Valve سوپاپ ۱۴ Flow Control Valve شیر کنترل ۰۵
Solenoid Valve ( Normaly Closed ) شیر برقی (حالت خاموش) ۰۶
By Pass Valve شیر تغییر مسیر ۰۷
Strainer صافی ۰۸
Isolating Valve شیر جداکننده ۰۹

روش  دوم  : مدار با گردش متوسط آب ( روش نصب پمپ وکیوم )

Items Description: توضیحات: ردیف
۰۱ Vacuum Pump پمپ وکیوم ۰۱
۰۲ Seperator مخزن جدا کننده ۰۲
۰۳ Flow Meter فلومتر ۰۳
۰۴ Elastic Connector لرزه گیر ۰۴
۰۵ Flow Control Valve شیر کنترل ۰۵
۰۶ Solenoid Valve ( Normaly Closed ) شیر برقی ( در حالت عادی خاموش می باشد ) ۰۶
۰۷ By Pass Valve شیر تغییر مسیر ۰۷
۰۸ Strainer صافی ۰۸
۰۹ Isolating Valve شیر جداکننده ۰۹
۱۰ One Way Valve شیر یکطرفه ۱۰
۱۱ Vacuum Gauge گیج خلا ۱۱
۱۲ Drain تخلیه آب ۱۲
۱۳ System Discharge خروجی هوا ۱۳
۱۴ Ball Valve سوپاپ ۱۴
۱۵ Over Flow سرریز ۱۵

روش  سوم  : مدار با گردش کامل آب ( همراه با پشتیبان آب ) ( روش نصب پمپ وکیوم )

Items Description: توضیحات: ردیف
۰۱ Vacuum Pump پمپ وکیوم ۰۱
۰۲ Seperator مخزن جدا کننده ۰۲
۰۳ Flow Meter فلومتر ۰۳
۰۴ Elastic Connector لرزه گیر ۰۴
۰۵ Flow Control Valve شیر کنترل ۰۵
۰۶ Solenoid Valve ( Normaly Closed ) شیر برقی ( در حالت عادی خاموش می باشد ) ۰۶
۰۷ By Pass Valve شیر تغییر مسیر ۰۷
۰۸ Strainer صافی ۰۸
۰۹ Isolating Valve شیر جداکننده ۰۹
۱۰ One Way Valve شیر یکطرفه ۱۰
۱۱ Vacuum Gauge گیج خلا ۱۱
۱۲ Drain تخلیه آب ۱۲
۱۳ System Discharge خروجی هوا ۱۳
۱۴ Ball Valve سوپاپ ۱۴
۱۵ Over Flow سرریز ۱۵
۱۶ Gauge نمایشگر سطح آب ۱۶
۱۷ Make-UP Liquid Inlet ورود آب جبرانی ۱۷
۱۸ Floater فلومتر ۱۸
۱۹ Cooling water inlet آب ورودی خنک کننده ۱۹
۲۰ Cooling water outlet آب خروجی خنک کننده

[/av_textblock]