ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻠﻮی ﭘﻤﭗP-301

پمپ وکیوم آبی آسیا

ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻠﻮی ﭘﻤﭗP-301 ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻠﻮی ﭘﻤﭗ ﻓﻮﻕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﻇﺮﻓﻴﺖ آﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﻪ ﻋﺪﺩ ﭘﻤﭗ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻩ ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲ آﻣﺪﻥ آﻥ ﻓﻠﻮی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ نمی ﺷﺪ ﻭ […]

ﺳﺎﻛﺸﻦ ﻟﻮﺯﺷﺪﻥ ﭘﻤﭗ P-2101

پمپ وکیوم آبی آسیا

ﺳﺎﻛﺸﻦ ﻟﻮﺯﺷﺪﻥ ﭘﻤﭗ P-2101 ﭘﻤﭗ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﻱ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻤﭗ ۱-ﭘﻤﭗ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی. ۲-ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻤﭙﺎﮊ آﺏ ﺑﻪ ﺑﻮﻳﻠﺮ. ۳-ﻣﺎﻳﻊ ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪﻩ آﺏ ﻛﻨﺪﺍﻧﺲ ﺩﺍﻍ. ۴-ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺭﻭﺩی 2ﺑﺎﺭ. ۵-ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺮﻭجی 65ﺑﺎﺭ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ قبلی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻳﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎیشی […]

ﺳﺎﻛﺸﻦ ﻟﻮﺯ ﺷﺪﻥ ﭘﻤﭗ P-2206

وکیوم پمپ آبی آسیا

ﺳﺎﻛﺸﻦ ﻟﻮﺯ ﺷﺪﻥ ﭘﻤﭗ P-2206 ﻳﻜﻲ ﺍﺯﭘﻤﭗ ﻫـﺎﻱ ﻓـﻮﻕ ﺩﺭﺣـﻴﻦ ﻛـﺎﺭ,ﻛـﺎﺭﺍﺋﻲ ﺧﻮﺩﺭﺍﺍﺯﺩﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺩﺍﺩﻭﺑﺎﺳﺮﻭﺻـﺪﺍ,ﻟـﺮﺯﺵ ﻭﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺕ ﻓﺸﺎﺭﺧﺮﻭﺟﻲ ﻛﺎﺭﻣﻲ ﻛﺮﺩ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ۱-ﻫﻮﺍﮔﻴﺮی ﭘﻤﭗ. ۲-ﭼک ﻛﺮﺩﻥ ﺻﺎفی ﭘﻤﭗ. ۳-ﭼک ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺴﻴﺮﻭﺭﻭﺩی ﭘﻤﭗ. ۴-ﭼک ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺸﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ. ۵-ﭼک ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻥ آﺏ (ﺳﻴﻞ ﻓﻠﺶ) ﺭﻭی ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ. ۶-ﻛﻢ ﻭ […]

ﻫﻮﺍﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻤﭗ P-2206

وکیوم پمپ آبی آسیا

ﻫﻮﺍﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻤﭗ P-2206 ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻤﭗ ﻫـﺎﻱ ﻓـﻮﻕ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻗﺮﺍﺭﺑﻮﺩ ﻛـﻪ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣـﺪﺗﻲ ﺍﺯ ﺳـﺮﻭﻳﺲ ﺧـﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ می ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧـﻞ ﭘﻤـﭗ ﺳﺮﻭﺻـﺪﺍی ﺯﻳـﺎﺩی ﺑﻮﺟـﻮﺩ می ﺍﻳـﺪ ﻭ ﻓﻠﻮی ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰﻛﻢ می ﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﭘﻤﭗ ﻫﺎیی ۱-ﺳﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭗ ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍی Suction […]

وکیوم چیست؟

وکیوم روغنی دو مرحله ای

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-21urkm’ admin_preview_bg=”] وکیوم چیست؟ کاربرد پمپ وکیوم وکیوم چیست؟ زمانیکه طبق یک روش خاص کاری می کنیم که فشار یک محیط از فشار جو کمتر باشد, به آن محیط فضای وکیوم شده (خلا)می گویند . به عبارت دیگر فشار محیط که یک بار مثبت است،در محیط […]

مکنده کامیونی

پمپ وکیوم یونی

مکنده کامیونی کامیون وکیوم دار چیست؟ vacuum truck? what.s کاربرد مکنده کامیونی جمع آوری و دفع مواد زائدی مانند مایعات، لجن، مواد جامد خشک و تر و انواع دیگری از آلودگی های سنگین همواره مشکل ساز بوده و لازم است از ابزارهایی استفاده شود که به صورت کاملاً تخصصی این مواد را جمع کند. امروزه […]

خلاء (Vacuum) چیست؟

کاربرد وکیوم در صنایع شیمیایی - لوب پمپ Jabsco ، لوب پمپ Jabsco یکی از محصولات شرکت Jabsco ، از شرکت های پیشرو در ساخت تجهیزات صنعتی است که سالیان سال است که در زمینه ساخت سیستم آب

خلاء (Vacuum ، وکیوم) چیست؟ خلأ» (Vacuum) حجمی از فضا به شمار می‌رود که اساسا خالی از ماده است؛ بنابراین فشار گاز در آن بسیار کمتر از فشار استاندارد اتمسفری است. ریشه واژه Vacuum از صفت لاتین «Vacuus» به معنای «خالی» گرفته شده است، اما فضا هرگز نمی‌تواند کاملا خالی باشد. خلاء (Vacuum ، وکیوم) […]

تکنیک خلاء

وکیوم آبی

تکنیک خلاء ریشه لغوی هر چند که کلمه لاتینی Vacum) خلا) به معنی خالی بودن (تهی ‌بودن) از ماده است. اما موضوع تکنیک خلا چیزی به کلی غیر از مقوله فضای بدون ماده است. در پایین‌تر‌ین وصول امروزه ، هنوز صدها ذره در هر سانتیمتر مکعب از گاز وجود دارد. نگاه اجمالی خلا در روی […]

کاویتاسیون در پمپ های وکیوم آبی

کاویتاسیون در پمپ های وکیوم آبی ، کاویتاسیون پمپ وکیوم آبی - کاویتاسیون Cavitation در پمپ های وکیوم آبی - کاویتاسیون در وکیوم پمپ آبی

کاویتاسیون در پمپ های وکیوم آبی | Liquid ring vacuum pump cavitation کاویتاسیون Cavitation در پمپ های وکیوم آبی Liquid ring vacuum pump cavitationرابطه کاویتاسیونcavitation)  pump  (با دما،فشار و میزان آب ورودی به پمپکاویتاسیون در لغت از کلمه Cavity به معنای حفره آمده و منظور از کاویتاسیون ایجاد حفره یا حفره زائی است. در صورت […]