صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: بلوئربلوئر  گریز از مرکز چند مرحله ای
محمد مهدی 2 هفته قبل

بلوئر  گریز از مرکز چند مرحله ای
دمنده های گریز از مرکز چند مرحله ای چیست؟ دمنده های گریز از مرکز چند مرحله ای ماشین های چرخشی هستند که می توانند فشار هوا یا گازها را با استفاده از نیروی گریز از مرکز که معمولاً توسط یک موتور الکتریکی منتقل می شود، افزایش دهند.