پمپ وکیوم آبی ۵۵۰M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۵۵۰M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-550 بدون موتور با شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 15KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش […]

پمپ وکیوم آبی ۴۵M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۴۵M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-45 با موتور فشار 33 Mbarb موتور : 1.5KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) بدین […]

پمپ وکیوم آبی ۳۲۵M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۳۲۵M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-300 با موتور فشار 33 Mbarb موتور : 7.5KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) […]

پمپ وکیوم آبی ۲۲۵M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۲۲۵M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-225 با موتور فشار 33 Mbarb موتور : 5.5KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) […]

پمپ وکیوم آبی ۱۲۸M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۱۲۸M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-125 با موتور فشار 33 Mbarb موتور : 3KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) بدین […]

پمپ وکیوم آبی ۱۰۰۰،۱۲۰۰M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۱۰۰۰،۱۲۰۰M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-1000 بدون موتور با شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 37KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم […]

پمپ وکیوم آبی ۱۴۰۰،۲۰۰۰M3/H

پمپ وکیوم آبی

پمپ وکیوم آبی ۱۴۰۰،۲۰۰۰M3/H پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) آسیا مدل AVP-1600 بدون موتور با شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 45KW پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ وکیوم آبی) با کاربرد وسیع در صنایع یکی از انواع پر کاربرد پمپ وکیوم محسوب می شود. مکانیسم عملکرد پمپ وکیوم آب در گردش (پمپ […]